Habitate

Conform Formularului Natura2000, habitatele sunt:

Cod Habitat (1) % Stadiul (2)
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane 0,5 bun
4060 Tufărişuri alpine şi boreale 1 mediu
4070 Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium 1 mediu
4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix 1 mediu
6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios 0,01 mediu
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine 0,1 mediu
6230 Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase 0,01 mediu
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin 0,5 mediu
7220 Izvoare petrifiante cu formare de travertine (Cratoneurion) 0,01 bun
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani) 0,5 mediu
8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 0,01 mediu
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 14,3 bun
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 4,3 mediu
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 0,1 mediu
9180 Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene 1 mediu
91E0 Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,02 mediu
91K0 Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 5 mediu
91L0 Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) 12 mediu
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 2 mediu
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 41,8 mediu
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) 8,4 mediu
(1) Procentul acoperit de tipul de habitat raportat la întreaga arie a SCI
(2) Stadiul de conservare în aria SCI

Conform sistemului Romanesc de clasificare s-au identificat următoarele tipuri de habitate:

Cod Habitat Valoarea conservativa Observatii
RO3602 Pajiştile sud-est carpatice de coarnă (Carex curvula) şi Primula minima redusă
RO3604 Pajiştile sud-est carpatice de păruşcă (Festuca supina) şi Potentilla ternata mare
RO3603 Pajiştile sud-est carpatice de părul porcului (Junicetum trifidi) şi Argostis rupestris redusă
RO3612 Pajiştile sud-est carpatice de coarnă mare (Sesleria bielzii) şi rogoz (Carex sempervirens) mare habitat dacic endemic
RO3609 Pajiştile sud-est carpatice de ţăpoşică (Nardus stricta) şi Viola declinata moderata habitat prioritar european
Pajiştile sud-est carpatice de păiuş roşu (Festuca rubra) şi Nardus stricta
Pajişti sud-est carpatice de hiruşor (Poa alpina f. vivipara) şi Cerastium cerastioides moderata
R6303 Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Luzula alpino-pilosa redusă
R6305 Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Nardo-Gnaphalietum supini redusă
R6304 Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Soldanella pusila şi Plantago getianoides redusă
R6304 Comunităţi sud-est carpatice chionofile cu Ranunculus crenatus şi Soldanella pusilla redusă
R6108 Comunităţile sud-carpatice de grohotişuri calcaroase mobile şi umiditate ridicată cu Rumex scutatus, Saxifraga moschata, S. Aizoides şi Doroicum columnae mare habitat endemic carpatic
R6106 Comunităţile sud-carpatice de grohotişuri calcaroase cu mobilitate redusă şi umiditate ridicată cu Saxifraga moschata, S. Aizoides mare habitat endemic carpatic
R6104 Comunităţile sud-est carpatice de grohotişuri silicioase mobile sau slab fixate cu Oxyria digyna se identifică prin intermediul asociaţiei Poeto (contractae) – Oxyrietum digynae mare habitat endemic
R3701 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Aconitum tauricum redusă
R3702 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Adenostyles alliariae şi Doronicum austriacum mare
R3703 Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Cirsium waldsteinii şi Heracleum transylvanicum mare
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu Cicerbita alpina şi Petasites hybridus redusă
R3101 Tufărişuri sud-est carpatice de azalee (Loiseleuria procumbes) mare areale reduse, condiţii de viaţă dificile
R3109 Tufărişuri sud-est carpatice de vuietoare (Empetrum nigrum ssp. hermaphfroditum) cu afin vânăt (Vaccinium gaulterioides) mare areale reduse, condiţii de viaţă dificile
R3110 Tufărişuri de luncă cu Salix silesiacae şi Alnetum viridis mare
R3104 Tufărişuri sud-est carpatice de smîrdar (Rhododendron myrtifolium) cu afin (Vaccinium myrtillus) mare periclitat de impactul negativ antropic
R3107 Tufărişuri sud-est carpatice de coacăză (Bruckenthalia spiculifolia) şi ienupăr pitic (Juniperus nana) raspândire redusa, protejat Emerland
R3108 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic (Juniperus communis ssp. nana) mare periclitat de impactul negativ antropic
R3111 Tufărişuri sud-est carpatice de afin (Vaccinium myrtillus) redusă habitate extinse primar şi secundar
R3104 Jnepenişurile, tufărişuri sud-est carpatice de jneapăn (Pinus mugo) cu smirdar (Rhododendron myrtifolium) mare
R3615 Tufărişuri sud-est carpatice de sălcii alpine (Salix herbacea) mare areale reduse, condiţii de viaţă dificile
R3616 Tufărişuri pitice de sălcii alpine (Salix retusa, S reticulata) mare inhabitează specii endemice şi specii rare
R3619 Tufărişuri pitice de sălcii endemice (Salix kitaibeliana) şi degetăruţ alpin (Soldanella pusilla) mare habitat endemic
R4208 Pădurile sud-et carpatice de molid (Picea abies) şi brad cu Luzula sylvatica mare
R4209 pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemo waldsteinii mare
R4203 Pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies), cu Soldanella hungarica ssp. Major mare
R4205 Pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella moderata
R4204 Păduri şi rărişti de larice (Larix decidua) cu Saxifraga cuneifolia
R4211 Pădurile de brad (Abies alba) şi fag (Fagus sylvatica) cu Pulmonaria rubra moderata
Pădurile sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi fag (Fagus sylvatica) cu Leucanthemo waldsteinii f. mare
R4109 Făgetele pure mare
R4116 Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu Phyllitis scolopendrium f. mare
R4112 Pădurile balcanice de fag (Fagus sylvatica) cu Aremonia agrimonioides mare
R4118 Pădurile dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera redusă