Rezervaţia Şucu-Olteana

Pădurea de Molid pe Turbă  Şucu-Olteana

Aglomerările de Sphagnum (muşchi) formează depozite de turbă în care seminţele de molid găsesc suport fertil şi condiţii propice de dezvoltare.
Suprafaţa: 648 ha
Tipul de rezervaţie: botanică
Declarată în baza Decretului 499/1982, Hotărârea 8/1994

Importanţa:  rezervaţia face parte dintr-un habitat prioritar 91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră [Bog woodland], subtipul 44.A4 Păduri mlăştinoase de molid.  Asociaţia vegetală este Sphagno-Piceetum (Tuxen 1937) Hartman 1953.

Flora: muşchiul de turbă (Sphagnum sp.), angelica (Angelica archangelica), bulbuci (Trolius europaeus), papucul doamnei (Crypedium calceolus), smirdar (Rhododendron koschyi).
Fauna: capra neagră (Rupicapra rupicapra), ursul (Ursus arctos), acvila de munte (Aquila chrysaetos), corbul (Corvus corax).

Informaţii generale

  • altitudine: 950-1150 m;
  • substrat: turbă până la 3m;
  • soluri: histosoluri bogate în materie organică, puţine substanţe minerale şi o reacţie puternic acidă
  • structură: fitocenoze acidofile sunt raportate acestui habitat mezo-oligotrof

Habitatul este valoros datorită asociaţiilor de plante caracteristice solurilor cu un pH scăzut şi cu un conţinut mediu spre sărac de substanţe minerale şi organice.

Dintre aceste plante, menţionăm stratul muşchilor, foarte bine reprezentat prin muşchiul de turbă  şi muşchiul de pămant.

Valoarea conservativă a acestui habitat este foarte mare, fiind habitat prioritar.