Avizul Natura 2000

Orice plan ori proiect care ar putea afecta în mod semnificativ aria protejata este supus unei evaluări adecvate (EA) a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate, potrivit legislaţiei specifice în domeniu.

Avizul Natura 2000 este  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reţeaua ecologica Natura 2000.

Având în vedere:

evaluarea adecvată este obligatorie pentru orice plan/program (PP) care poate afecta în mod semnificativ o arie naturală protejată de interes comunitar, singur sau în combinaţie cu alte proiecte.

În cazul planurilor sau proiectelor care se supun SEA/EIA, evaluarea adecvată este parte integrantă din acestea.
Pentru situaţiile în care este necesar ca PP supus aprobării să parcurgă procedura de evaluare adecvată, aceasta se va finaliza cu emiterea avizului Natura 2000 sau respingerea PP.
Ministerul Mediului şi Pădurilor menţine Registrul National al Evaluatorilor de Mediu abilitaţi pentru realizarea evaluării adecvate.