Legi in vigoare

Situl Natura 2000 Munţii Ţarcu (ROSCI0126) a fost declarat sit de importanţă comunitară (SCI) prin Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Se supune OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

Legile aplicabile (preluare de pe pagina Ministerului Mediului):

Arii naturale protejate. Biodiversitate

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011
 • ORDIN Nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate
 • Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 şi Legea 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • Legea nr. 46/2008 Codul silvic
 • Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • Legea nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul publicului la informaţii participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu semnată la Aarhus în data de 25.06.1998
 • O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195_2005 privind protecţia mediului
 • O.U.G. nr. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • O.U.G. nr. 68/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • O.U.G. nr. 114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • HG nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordarea a despagubirilor prevazute de Legea nr. 407/200?
 • ORDIN nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
 • ORDIN nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat
 • Ordin nr. 255/2007 privind unele masuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comertul cu specii salbatice de fauna si flora OUG nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • Ordin nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in România
 • Ordin nr. 1423/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs şi pisică sălbatică
 • Ordin nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora
 • HG nr.1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională
 • HG nr. 1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora
 • Ordin nr. 203/14 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice
 • Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 70/2008 privind alocarea, pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • Ordin nr. 828/15.07.2008 pentru organizarea celei de a doua sesiuni de depunere a cererilor de finanaţare pentru anul 2008 ân cadrul Programului naţional de âmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007
 • Ordin nr. 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi (M.Of. Partea I, nr. 502/ 26.07.2007)
 • Ordin de Ministru nr. 1947/2010 privind aprobarea derogării pentru unele specii de păsări (M. Of. nr. 0816 din 07 Decembrie 2010)
 • Ordin de Ministru nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare
 • Legea nr. 5/1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar, 2 februarie 1971 – M.Of. nr. 18/26.01.1991
 • Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, adoptată la Rio de Janeiro, 5 iunie 1994. M.Of. nr. 199/02.08.1999
 • Decretul 187/1990 de acceptare a Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972 – M.Of. nr. 46/31.03.1990
 • Legea nr. 13/1993 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa , Berna, 19.07.1979 – M.Of. nr. 62/25.03.1993
 • Legea nr. 69/1994 de aderare a României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973 – M.Of. nr. 211/12.08.1994
 • Legea nr. 13/1998 pentru ratificarea Convenţiei privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice , adoptată la Bonn, 23 iunie 1979 – M.Of. nr. 24/26.01.1998
 • Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apă migratoare african-eurasiatice – M.Of. nr. 236/30.05.2000
 • Legea nr. 90/2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa. M.Of. nr. 228/23.05.2000
 • Legea nr. 91/2000 de ratificare a Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului – M.Of. nr. 239/30 mai 2000
 • Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, modificată prin OUG nr. 112/ 2000 si Legea 454/2001 – M.Of. nr. 283/7.12.1993
 • Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional – Sectiunea a III-a, zone protejate – M.Of. nr. 152/ 12.04.2000
 • Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, Florenţa, 20.10.2002 – M.Of. nr. 536/ 23.07.2002
 • Ordinul nr. 374/2004 pentru aprobarea Planului de acţiune privind conservarea cetaceelor din apele româneşti ale Mării Negre – M.Of. nr. 849/16 septembrie 2004
 • Lege nr. 191/2002 (MO nr. 271/23.04.2002) grădinilor zoologice şi acvariilor publice
 • Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006) pentru aprobarea şi modificarea OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecţia mediului
 • Lege nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, modificată şi completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007) şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 154/2008
 • Lege nr. 314/2007 (MO nr. 3/3.01. 2008) pentru aderarea Guvernului României la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, şi la Protocolul la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptat la Washington la 19 noiembrie 1956
 • Legea muntelui nr. 347/14 iulie 2004 – M.Of. nr. 670/26 iulie 2004
 • OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 154/2008
 • OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/ 12.06.2007)
 • HG nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi înfiinţarea administraţiilor acestora – M.Of. nr. 190/26.03.2003
 • HG nr. 1581/2005 (MO nr. 24/11.01.2006) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
 • HG nr. 2151/2004 (MO nr. 38/12.01.2005) privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
 • HG nr. 1.143/2007 (MO nr. 691/11.10.2007) privind instituirea de noi arii naturale protejate
 • HG nr. 1.284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistica ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
 • OM nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice – M.Of. nr. 648/ 11.09.2003
 • OM nr. 207/2006 (MO nr. 284/29.03.2006) privind aprobarea conţinutului Formularului Standard Natura 2000 şi a manualului de completare al acestuia
 • OM MAPDR/MMGA nr. 262/330/2006 (MO nr. 385/04.05.2006) privind conservarea populaţiilor de sturioni din apele naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România
 • OM nr 604/2005 (MO nr. 655/22.07.2005) pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate
 • OM nr. 643/2005 (MO nr. 679/28.07.2005) privind aprobarea Planului de management pentru Parcul Naţional Piatra Craiului
 • OM nr. 1.798/2007 (MO nr. 808/27.11.2007) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
 • OM nr 755/2007 (MO nr. 316/11.05.2007) privind aprobarea modelului fişei de evidenţă a fiecărei grădini zoologice şi fiecărui acvariu public, precum şi a Registrului naţional al grădinilor zoologice şi acvariilor publice
 • Hotărârea de Guvern nr. 1191 din 24 Noiembrie 2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de acvacultură şi de marcare prin etichetare a caviarului, publicat în M.Of. nr. 0831 din 13 Decembrie 2010