Nr. 08 /28.03.2018

Sesizare,

Referitoare la intenția de construire a unui drum ilegal de scos apropiat în PN Domogled-Valea Cernei, cătunul Scărișoara, OS Băile Herculane

Către

Ministerul Apelor și Pădurilor – Departamentul Păduri, Ministerul Mediului, Garda Forestieră Timișoara, Agentia Națională pentru Arii Naturale Protejate, Garda Națională de Mediu, Ocolul Silvic Băile Herculane, Directia Silvică Caraș-Severin, Administraţia PN Domogled-Valea Cernei

Prin prezenta sesizare dorim să vă atragem atenţia asupra intenţiei de realizare a unui drum de scos  apropiat ilegal în parcul naţional Domogled-Valea Cernei, cătunul Scărişoara din munţii Cernei.

Drumul de scos apropiat care urmează să fie realizat este necesar pentru exploatarea UA 56A din UP IV Topenia, ocolul silvic Băile Herculane, aparţinând de Direcţia Silvică Caraş-Severin, APV 1027520, partida 1132.

Schiţa parchetului şi APV-ul se găsesc la aceste link-uri:

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSBHE/schita_1027520_2017_20161010191403.pdf

http://licitatii.rosilva.ro/documente/FCSBHE/apv_1027520_2017_20161010191349.pdf

Parcela de exploatat, UA 56A, are vârsta de 210 ani (conform amenajamentului silvic) și este o pădure seculară valoroasă care se află în mijlocul unui parc national și sit Natura 2000.  Nu ar trebui să fie exploatată comercial chiar dacă se află în zona de conservare durabilă, deoarece exploatarea ar afecta dramatic atât ecosistemul dar și comunitățile locale, prin tragerea lemnului peste proprietățile, pășunile și fânețele lor.

Dorim să vă atragem atenţia că drumul de scos-apropiat necesar urmează să treacă printr-o parcelă de pădure aflată în zona de protecţie integrală (de non-intervenţie) şi anume UA 65 din UP IV. Conform schiței parchetului și planului de management al parcului national UA 65 este inclusă în zona de non-intervenție a parcului.

Acest lucru este ilegal încălcând legea ariilor protejate, OUG 57/2007, art. 22 (5):

 

<< ART. 22

(4) Zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale protejate.

(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise:

 

 1. a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
 2. b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamitati naturale.

 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în zonele de protecţie integrală, în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice cu regim strict de protecţie, se pot desfășura următoarele activităţi:

 1. a) ştiinţifice şi educative;
 2. b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
 3. c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau pașunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia națională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de flora şi faună prezente;
 4. d) localizarea şi stingerea operative a incendiilor;
 5. e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de consiliul ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;
 6. f) intervenţiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea administraţiei şi cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
 7. g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamitățile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
 8. h) acţiunile de prevenire a inmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
 9. i) acţiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din padure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului ştiinţific şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. >>

 Scarisoara APV

Scarisoara_parc

Menționăm că un drum de scos-apropiat pentru extragerea materialului lemnos (activitate economică) printr-o zonă de protecție integrală nu este justificată și nu se încadrează în litera legii. Realizarea acestui drum de scos apropiat nou va duce inevitabil la extragerea și degradarea (zdrelirea) unor arbori din UA 65 și la degradarea puternică a ecosistemelor din această zonă protejată. De asemenea pășunile și fânețele locuitorilor din amonte de UA 65 vor fi puternic afectate și distruse în urma extragerii materialului lemnos peste proprietățile lor. În plus, nici măcar din punct de vedere economic nu rentează construirea acestui drum pentru extragerea a 84 de arbori de calitatea 5, toate pădurile din zonă având lemn de proastă calitate (calitatea 4).

 

Prin urmare vă solicităm să nu autorizați/să nu permiteți construcția drumului care încalcă legea.

 

În baza legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public vă rugăm sa ne comunicați:

 

– daca există avizele și permisele pentru construcția și realizarea acestui drum nou (inclusiv din partea comunității locale și a administrației parcului)

– dacă această situație este cunoscută de către Consiliul Științific al parcului și dacă acest consiliu a avizat favorabil parchetul (contrar legii)

– care sunt măsurile dispuse în urma verificărilor

 

Am aprecia ajutorul dvs. constructiv pentru a conserva de urgență întregul ecosistem din zona cătunelor din munții Cernei (Poiana Lungă – Dobraia – Prisăcina – Cracu Mare – Ineleț – Scărișoara – Țațu) datorită valorii deosebite naturale și culturale și vă rugăm să evitați accesarea/exploatarea pădurilor din această zonă turistică chiar dacă au fost prevăzute tăieri conform amenajamentelor silvice în derulare.

 

 

Vă rugăm de asemenea șă nu permiteți construcția unor drumuri noi de TAF sau de tractor în fondul forestier din zonă, mai ales că toate pădurile de fag sunt formate din lemn de calitatea 4 – foarte redusă.

 

În concluzie vă rugăm să nu permiteți autorizarea parchetului din UA 56A, care încalcă flagrant legea ariilor protejate OUG 57/2007 prin construcția drumului de scos-apropiat printr-o zonă de protecție integrală, să anulați APV-ul 1027520 și să ne comunicați rezultatul verificărilor dvs, precum și măsurile dispuse.

În caz contrar ne rezervăm dreptul de a contesta în instanță realizarea acestui drum ilegal.

 

Vă rugăm să ne trimiteţi număr de înregistrare şi să ne comunicați rezultatul acestei sesizări în termen legal la adresele de email din antetul documentului (contact@tarcu.ro și office@agentgreen.ro).

 

În speranța că veți da curs acestui demers al nostru pentru menținerea valorilor naturale, vă mulțumim anticipat.